Friday, May 19, 2023

வீடுபேறு

 இவ்வீட்டின் அனுபவமே அவ்வீட்டை தேட வைப்பதுவும்தான் வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி என்ற வழக்கின் பொருளோ என்ற கருத்தில் விளைந்த கற்பனை:


தந்தை வீட்டிலிருந்து தாய்வீடு புகுந்து

கருவீட்டில் உருவாகி ஒரு வீட்டில் பிறந்து

குருவீட்டில் கற்று வாழ்வீடு பெற்று

மறுவீட்டுப் பெண்மணந்து தன்வீடு துவக்கி


வித்தில் பிறந்து வித்தை பிறப்பிக்கும்

விந்தையான சுழல் வித்தையில் சிக்கி

பந்தம் பாசம் உறவு நட்பு

உடைமை பதவி புகழ் பழி


விருப்பு வெறுப்பு இன்பம் துன்பம்

பசி பட்டினி விருந்து மருந்து

வலிமை வியாதி இளமை முதுமை

அத்தனையும் அனுபவிக்கும் ஆசை


இன்ப வாழ்வில் வினையை ஈட்டி

துன்ப வலியில் பாடம் பயின்று

அதுவும் போதும் இதுவும் போதும்

எதுவுமில்லா சமநிலை எங்கே தேடி


வலையில் சிக்கி சலித்து உதறி

வீட்டுச் சிறையிலிருந்து 

வெளியேற நோக்கி

கோயில் குளம் ஞானம்  நாடி

பெருவீடு பெறவிழையும் பேராசை மனிதா


ஒரு பிறவி வினை வெறும் சட்டுவம்

பானை நிரம்ப உனக்கில்லை பக்குவம்

பெருவீடு காண்பது எளிதல்ல மகனே

நீ நீயில்லை என்றறியும்போது பெறும்


ஏதுமில்லா நிலைதான் பேரின்பம்

பற்றற்றவனைப் பற்ற பற்றே வழியென

பட்டபின்தான் தெளியும் ஞானமே

(பெரு)வீட்டுக்கு (பிறவி)வீடு வாசற்படி!

Friday, April 28, 2023

Fear and Fancy

 


I liked Khalil Gibran's poem "Fear" that was shared  recently.  This is an offshot from its impact.  Gibran's poem is also given below.

Now that I have taken the plunge
Deep into the sea foward I lunge
Taking in all that the sea has in store
Many of which I've never seen before.

I shiver as the chill strikes me cold
As I look for something to catch and hold
But the deep sea pulls me towards her heart
As the gentle me feel I am ripped apart

Into the swirl I go round and round
Losing my shape, smell and sound
My gentle ripples lost in her thunderous roars
My sweetness diluting the salinity she stores

Half way in I push up to see the sun
Only to find the sea and I have become one
Memories full of things that I  left ashore
Will I ever get there back, I am not sure.

As wishful thoughts take me in their grip
I feel the warmth of the sun heating me up
I rise afloat with an eerie sense of pleasure
That my dream will come through in good measure

As a mighty cloud I force a gust of wind
To take me past the shore and into the land
Hitting the hill top with much conviction
I fall into its lap as rain from convection

Oh my God, I am back on my pasture
Making my way as guided by nature
Feeding life all my way down the valley
And the plateaus and plains as I rally

Thank you Lord, for making me live again
And for the respect I stand to gain
Helping life forms to quench their thirst
And the sinners to rinse off their dirt.

Though the woods and land as I flow
I am proud to see settlements grow
 knowing this gift will last only a while, i rush
 For I already hear the sea waves lash.
Monday, April 17, 2023

Save the trees

 It was testing time, the begining stage of spread of Covid-19  With the announcement of complete shut down, everybody was trying some escape route to spend their time.  Fortunately for me, my wife was employed in the banking sector, an essential activity, and hence in the guise of driving her to and from office, I had some outing to do every day, in addition to visiting the shops during the restricted hours.

Naturally, the major source of entertainment for people was the media, particularly the ubiquitous YouTube on the computer screen and Whatsapp on the mobile screen.  With this couple, one could easily keep themselves updated.  Only the serious guys turned to newspapers, television, Netflix (or AmazonPrime as the case may be), and gaming.

Just prior to this hullabaloo in containment, I had been engaged in frequent travel to Bangalore to be of help to my daughter in take care of my grand-daughter.  That necessitated my learning Kannada, out of my own interest to be of some real help to my grand-daughter, who was in her second class then. To achieve some degree of quic learning, I started listening or reading anything in Kannada - on the walls, inside buses and trains, and, of course, in the handheld media.

To make the long story short, I began to understand even lengthy and serious matter in Kannada, as provided in the vide clip below, and even attempt to translate them into the two languages I knew - Tamil and English.

I am sure you will find both the translations as much true to the original.  Thanks for your patience.


The Tamil translation, that was done almost  immediately after the release of this video in June 2020:

வெய்யிலின் தாக்கத்தில் தடுமாறிய ஏழை

நிழல் அகப்படாமல் தள்ளாடி விழுந்தான் பேதை

அவனைப் பார்க்கவும் அவ்விடத்தில் யாருமில்லை

அக்கறையுடன் விசாரிக்க அவனுக்கும் நாதியில்லை


இரங்கி, இறங்கி வந்தான் தேவன் அவனிடம்

முதியவன்போல் தரித்து வந்தான் வேடம்

கைத்தாங்கலாய் அழைத்துச் சென்ற இடமோ ஒரு சோலை

பசியாற ஈந்தான் சுவைகனிந்த
மா, பலா, வாழை


உயிர்காத்தீர் பெரியவரே குளிர்ந்தது என் அகம்

கைம்மாறு என் செய்வேன்
பகர்ந்தால் மிக்க நலம்

கைகூப்பிய ஏழையை அணைப்பால் தேற்றி

கூர்கோடரியைத் திணித்தான் அவன் கைகளைப் பற்றி

வேறொன்றும் வேண்டாம் மகனே இன்றெனக்கு

இம்மரங்களை வெட்டிவிடு வளராமல் என்றைக்கும்!


இதென்ன விபரீதம்! ஏவினான் மேலே ஏழை தன் பார்வையை

அவன் கண்கள் கண்டதோ அடர்ந்த பசும் மரப்போர்வை!

அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் பட்சிகளின் கூடுகள்

குதூகலமாய் கூடிவிளையாடும் சின்னஞ்சிறு குஞ்சுகள்

கானப் பறவைகள் பொழிந்தன காதில் இன்பத்தேன்

கனத்த தேன்கூடுகளிலிருந்து சொட்டியது கையில் இனிய தேன்!


இயற்கையின் அமைப்பில் தான் எத்தனை உயிர்ப்பு!

இதனை அழிப்பதா? எழுந்தது மனதில் எதிர்ப்பு.

இத்தனை உயிர்களை எடுக்கத் தான் எந்தன் உயிரைக் கொடுத்தீரோ?

பிற உயிர்நீக்கும் கொடுஞ்செயலைப்
புரிவேன் என்றே நினைத்தீரோ?

வேண்டாம் இப்பாதகம் இது தவறு

இதல்லவே நான் நினைத்த கைம்மாறு

என்றே நேர்மையுடன் நயந்து பேசினான்

கோடரியை கிழவனிடமே திரும்பி வீசினான்

மெச்சிய பரம்பொருள் காட்சி தந்தான்

பரமனைக் கண்ட ஏழையோ மூர்ச்சையானான்

விழித்தெழுந்த இடமோ அரசின் செயலகம்

மந்திரிகளைக் கண்டு அடைந்தான் பரவசம்


சுற்றுச்சூழல் மந்திரி அருகில் வந்து வினவினார், என்ன சிந்தனை?

சற்றும் தாமதிக்காமல் விடையளித்தான்,


இயற்றிடுவீர் இன்றே ஓர் ஆணை,
மரம் வெட்டினால் மரணதண்டனை!

The English translation, inspired by a re-reading of the Tamil one just now:

Too weak and drained in the scorching sun

the poor man slumped to the ground

His miserable condition alarming none

for he rarely had anyone around


The Lord took pity and descended down

in the guise of an old man offering help

Took him in his arms without a frown

Gave him food to chew and wine to gulp


Carrying the poor man to a nearby grove

The old man laid him to rest for a while

Spraying cold water on his face from above

Asked him if he could wake up and return a smile


Getting up alive, the poor man was grateful

thanking profusely, asked how he could repay.

Handing him an axe, he uttered words hateful

“Cut off these trees, you will make me happy!”


Shocked, the poor man gazed left and right,

the green of the leaves and colours of the flowers

He could hear the young birds’ chirpy flight

and sense nature through shine and showers


Sheltering a host of animals, birds and bees

Isn’t this grove supporting life on earth?

I shouldn’t submit to destroy this peace

even if this devil takes away my breath.


Shaking in stubborn denial and standing firm,

threw the axe back at the old man’s feet.

“Don’t you think just ‘cos I am infirm

I will agree to kill what I can’t create!”


“If that’s what you expect me to perform

Take my life driving that very axe down my meat.”

Pleased, the Lord revealed his magnificent form.

The poor man fainted again, his heart skipping its beat.


Opening eyes as he gained his sense

he saw himself seated at the kind Minister’s bar.

Propping him up with curiosity intense

“Get up, poor man, you seem to have come from afar!


What can I do for you, what is your wish?”

Bowing in respect, bent on his knees,

“A decree, your Highness, so that life doesn’t perish,

Death for those who fell the trees!”


==

Would appreciate your feedback.